Definice

Hustota látky se vypočítá jako podíl celkové hmotnosti a objemu.
$$ ρ=m/V$$

Z tohoto vzorce pak vyplývá vzorec pro hmotnost (\(m\)) a objem (\(V\)).

$$m=ρ·V$$
$$V=m/ρ$$

Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.

Hustota bývá nazývána také jako měrná hmotnost, ve vzorcích se značí řeckým písmenem \(ρ\) [ró].

Základní jednotkou hustoty je kg / m3 (lepší zápis pro kg / m3 je kg . m-3), v chemii se často používá také g . cm-3, nebo např. kilogram na litr.

Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.

Test

V tomto testu jsou 2 typy příkladů.