Definice

Stavová rovnice ideálního plynu vyjadřuje závislost stavových veličin při termodynamických dějích. Lze ji vyjádřit vzorcem:

$$pV=nRT$$

kde p je tlak plynu, V je objem plynu, n je látkové množství, R je molární plynová konstanta a T je termodynamická teplota.

Úpravami vzorce pak můžeme vypočítat, jak jaký bude tlak, objem nebo teplota ideálního plynu při zadaných ostatních hodnotách:

$$p={nRT}/{V}$$

$$V={nRT}/{p}$$
$$T={pV}/{nR}$$

Za molární plynovou konstantu (R) obvykle dosazujeme hodnotu 8,314 J.K-1.mol-1 (tu je dobré si zapamatovat). Přesná hodnota plynové konstanty je definována jako součin Avogadrovy konstanty (NA=6,02214076×1023) a Boltzmannovy konstanty.

Termodynamická teplota (T) se měří v Kelvinech. Pokud jsou v zadání stupně Celsia, je potřeba provést správně převod jednotek. Převedení z Celsiovy stupnice na Kelvinovu se provede tak, že ke stupním Celsia se přičte hodnota 273,15:

$$[K] = [°C] + 273,15$$

Test

V tomto testu jsou 2 typy příkladů.