Definice

Molární zlomek je roven podílu látkového množství určité látky (A) a součtu látkových množství všech látek v soustavě. Součet molárních zlomků všech látek v jedné soustavě je roven 1.
$$ X_A={n_A}/{n_A+n_B+...}$$
Molární zlomek je bezrozměrná veličina (nemá jednotku).

Test

V tomto testu jsou 2 typy příkladů.