Definice

Pro výpočet z chemického vzorce budete potřebovat znalost hmotnostního zlomku.
Můžete využít tento vzorec:
$$ w_{prvku}={a_{prvku} · A_r(prvku)}/{M_r(sloučeniny)} $$
Proměnná \(a\) je počet výskytů daného prvku ve sloučenině.
Pro výpočet procentického obsahu vynásobte \(w\) stem.

Test

V tomto testu jsou 2 typy příkladů.