Definice

Látkové množství je podíl hmotnosti látky a její molární hmotnosti. Lze jej vyjádřit také jako podíl objemu látky a jejího molárního objemu nebo skutečného počtu částic a počtu částic v 1 molu (Avogadrova konstanta).
$$ n={m}/{M}={V}/{V_m}={N}/{N_A}$$
Jednotkou látkového množství je mol. 1 mol je množství látky, které obsahuje 6,022 . 1023 částic (molekuly, atomy, n. ionty) = Avogadrova konstanta (ve vzorci značena NA; N je skutečný počet částic v látce).

1 mol plynné látky za standardních podmínek (teploty t0 = 0°C = 273,15 K a tlaku p0 = 101 325 Pa) má objem 22,41 dm3, nebo 22,41 l (ve vzorci značíme molární objem jako Vm). Objem plynu závisí na teplotě a tlaku, a lze jej vypočítat pomocí stavové rovnice.

Molární hmotnost (M) je hmotnost 1 molu látky, např. M(NaOH) = 40 g/mol, M(H2) = 2 g/mol. Molekulová relativní hmotnost má stejnou hodnotu, ale je bez jednotky. Např. Mr(NaOH) = 40, Mr(H2) = 2.
Molekulovou relativní hmotnost spočítáme součtem atomových relativních hmotností všech atomů v molekule (atomové relativní hmotnosti najdeme v periodické tabulce prvků).

Test

V tomto testu je 11 typů příkladů.