Definice

Molalita je objemová nebo hmotnostní.
Hmotnostní molalita \(μ_m(X)\) se vypočítá jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.
$$ \μ_(X)={n(X)}/{m_{rozpouštědla}}$$
Základní jednotkou hmotnostní molality je mol . kg-1.

Objemová molalita \(μ_V(X)\) se vypočítá jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla.
$$ \μ_(X)={n(X)}/{V_{rozpouštědla}}$$

Základní jednotkou objemové molality je mol . dm-3.

Oproti molární koncentraci není součástí jmenovatele obsah rozpuštěné látky. V silně naředěných roztocích je číselně hodnota molality a molarity téměř totožná, protože obsah látky rozpuštěné lze zanedbat. Se zvyšující se koncentrací roztoku je při stejném látkovémmnožství molalita roztoku menší, než molární koncentrace (molarita).

Test

V tomto testu jsou 2 typy příkladů.