Definice

Při řešení příkladů z chemických rovnic vycházíme z poměru stechiometrických koeficientů látek zapsaných v chemické rovnici. Stechiometrické koeficienty v chemické rovnici vyjadřují poměr látkových množství reagujících látek.

Máme například rovnici:
H2 + Cl2 → 2HCl

Z této rovnice vyplývá, že zreaguje jeden mol vodíku s 1 mol chloru za vzniku 2 mol HCl.

Test

V tomto testu je 1 typ příkladů.